• پژوهشگر محترم جهت استفاده بهتر از سامانه خواهشنداست با مرورگرهاي Firefox و يا Chrome استفاده نماييد.