اطلاعیه کمیته تحقیقات دانشجویی

اطلاعات کلی

15000008
اطلاعیه کمیته تحقیقات دانشجویی
درطرح هاي مرکز کميته تحقيقات دانشجويي،پژوهشگران مي توانند با تعهد ISC تا سقف 30،000،000 ريال درخواست هزينه طرح نمايند. قابل ذکر است بازه استفاده از اين گرنت 1402/1/1 مي باشد.

اطلاعات تفصیلی

آیتم اطلاعات تفضیلیمتن
ركوردي يافت نشد