لزوم ذکر عنوان مرکز غیرواگیر در افلیشن به جای مرکز(SDH) و مرکز (HSR) بهداشت

اطلاعات کلی

15000000
لزوم ذکر عنوان مرکز غیرواگیر در افلیشن به جای مرکز(SDH) و مرکز (HSR) بهداشت
پژوهشگران گرامي: با توجه با اينکه طرح هاي مربوط به شوراي پژوهشي عوامل اجتماعي موثر بر سلامت (SDH) و مرکز تحقيقات نظام سلامت(HSR) ، معاونت بهداشت به شوراي تحقيقات بيماري هاي مزمن غيرواگير تغيير يافته است؛ لطفا از افيليشن مرکز تحقيقات بيماري هاي مزمن غير واگير در مقالات خود استفاده نماييد. با تشکر.
1398/08/28

اطلاعات تفصیلی

آیتم اطلاعات تفضیلیمتن
ركوردي يافت نشد