مصوبه کمیته اخلاق در مورد میزان هزینه دریافتی از متقاضیان اخذ کداخلاق غیر وابسته به وزارت بهداشت

اطلاعات کلی

15000005
مصوبه کمیته اخلاق در مورد میزان هزینه دریافتی از متقاضیان اخذ کداخلاق غیر وابسته به وزارت بهداشت
دستورالعمل نحوه تشکيل، روش کار و شرح وظايف کارگروه / کميته هاي اخلاق در پژوهش، ابلاغ شده در بهمن ماه 1399 تعييي ميزان هزينه دريافتي از پژوهشگران متقاضي اخذ کداخلاق از دانشگاهها وموسسات غير از وزارت بهداشت مصوب شد.
1400/06/03

پیوست ها
نام فایلاندازه فایلتاریخ درج فایل پیوستدفعات دانلودنوع پیوستعنوان پیوستLabel for table = attachment column = acomment not foundدانلود
hazinedaryaft kod akhlagh.pdf179K1400/06/03   13:38:5772---مصوبه کمیته اخلاق در مورد میزان هزینه دریافتی از متقاضیان اخذ کداخلاق غیر وابسته به وزارت بهداشتدانلود

اطلاعات تفصیلی

آیتم اطلاعات تفضیلیمتن
ركوردي يافت نشد