"دستورالعمل نحوه استفاده از افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی سبزوار برای محققین خارج از دانشگاه"

اطلاعات کلی

15000004
"دستورالعمل نحوه استفاده از افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی سبزوار برای محققین خارج از دانشگاه"
ذکر افيليشن دانشگاه علوم پزشکي سبزوار در مقالات در صورتي مورد تائيد اين دانشگاه مي باشد که محققين شرايط ذيل را رعايت نموده باشند(به توضيحات مندرج در پيوست نيز توجه فرماييد) الف : مقاله مستخرج از طرح هاي مصوب دانشگاه علوم پزشکي سبزوار باشد ب : مقاله مستخرج از طرح هاي مشترک با دانشگاه علوم پزشکي سبزوار باشد
1400/04/15

پیوست ها
نام فایلاندازه فایلتاریخ درج فایل پیوستدفعات دانلودنوع پیوستعنوان پیوستLabel for table = attachment column = acomment not foundدانلود
dastor amal nahve estefade az afilation.pdf320K1400/04/20   11:28:55138---دانلود